Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

8059 bfb5
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viayouaresonaive youaresonaive
0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual viayouaresonaive youaresonaive

June 20 2017

8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan vialilacwine lilacwine
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawrazliwa wrazliwa
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów

June 19 2017

6017 6fe7

June 18 2017

1439 b8b3
2917 3e87 500
Reposted fromohwhat ohwhat viaoll oll

June 16 2017

8712 c7ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
4575 10a0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoms noms
1308 ff3a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods

June 15 2017

2473 9d75

June 14 2017

Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viadygoty dygoty
6601 3c37 500

empress-empire:

Marchesa S/S15 RTW

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl