Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

7805 5092 500
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony

January 15 2018

Reposted fromshakeme shakeme vianoms noms
7265 917a
Reposted fromskrzacik skrzacik viaapluzyna apluzyna
Nie jesteś warta wiersza.
To dopiero początek,
ale muszę już kończyć,
żebyś nie pomyślała,
że to wiersz.

Nie jesteś warta wiersza,
ale mam ci jeszcze coś do powiedzenia
i muszę to spisać, bo nigdy nie słuchasz
tego, co mówię i może pomyślisz jeszcze,
że to jednak jest wiersz.

Wiersz nie jest wart ciebie,
bo o takich dziewczynach pisze się książki 
albo kręci się filmy, a ty masz to gdzieś, 
kochanie. Mogę ci mówić kochanie czy mogę
ci wmówić kochanie? Przechodzisz obojętnie 
obok wszystkiego. Przechodzisz ludzkie pojęcie 
perfekcji. Tylko nie mów nikomu,
że to wiesz.
— Maria Goniewicz - ***
Reposted fromgoniewicz goniewicz viayouaresonaive youaresonaive

January 14 2018

3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viadygoty dygoty
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viadobby dobby

January 12 2018

3712 7494 500
Reposted bySteppenwoelfin Steppenwoelfin

January 11 2018

9993 59ab
Reposted fromdusielecc dusielecc vialeksandra leksandra
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viayouaresonaive youaresonaive

January 08 2018

You’ll be fine. You’re 25. Feeling [unsure] and lost is part of your path. Don’t avoid it. See what those feelings are showing you and use it. Take a breath. You’ll be okay. Even if you don’t feel okay all the time.
— Louis C.K., Untitled
Reposted fromhormeza hormeza viadusielecc dusielecc

January 07 2018

9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
3712 7494 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viadobby dobby
7879 423d
Reposted fromkarahippie karahippie viadusielecc dusielecc
8530 748f 500
Reposted fromverronique verronique viadusielecc dusielecc
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
2192 af19
Reposted fromonlywhite onlywhite viaou ou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl