Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

Reposted fromcarfreitag carfreitag
9136 8601 500
Reposted fromverronique verronique viaCoriLiar CoriLiar
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viaCoriLiar CoriLiar
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viakarmacoma karmacoma
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma

May 26 2017

9652 1da2
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaSzczurek Szczurek

May 24 2017

Reposted from1911 1911 viamole-w-filizance mole-w-filizance
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaoll oll

May 23 2017

8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaso-so so-so
7043 db88
Reposted fromkyte kyte viaso-so so-so
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi

May 22 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl