Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

5732 1797
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viadobby dobby

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoll oll
4594 3634 500
Reposted fromundertow undertow viadobby dobby

May 15 2018

May 12 2018

1919 8548 500
Reposted fromsunlight sunlight viawishyouwerehere wishyouwerehere
5409 88c0
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET vianefretete23 nefretete23
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska

May 06 2018

7549 431f 500
Reposted fromkulamin kulamin viadobby dobby

May 05 2018

May 01 2018

2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaoll oll
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaou ou
0456 6e70 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialeksandra leksandra
0442 abd0
Reposted fromursa-major ursa-major vianimamie nimamie
9388 b0db
Reposted frombrumous brumous viawishyouwerehere wishyouwerehere
2603 5bf1
Reposted fromdziewcze dziewcze viadygoty dygoty

April 13 2018

1222 2d24
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialeksandra leksandra
5526 828e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl