Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Był sobie kiedyś młody człowiek, który chciał spełnić Pragnienie swego Serca.
— Neil Gaiman – Gwiezdny pył (pierwsze zdanie)
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaoll oll
Anyone who takes the time to be kind is beautiful.
Richelle E. Goodrich  (via wordsnquotes)
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll

April 21 2017

4602 92e0
Reposted fromtost tost viadivi divi

April 20 2017

Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viacoolstorybro23 coolstorybro23
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.


Serce mi pęka.
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viaapluzyna apluzyna
9062 1225 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viayouaresonaive youaresonaive
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe

April 18 2017

9186 2dba
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
7524 dac2 500

kickimoraaa:

Lavender Shortbread with Fruits, Flowers, and Herbs

Reposted fromfreakish freakish viaoll oll
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoll oll
0783 59d2 500
5450 363d 500
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viaoll oll
5763 c389 500
Reposted fromunco unco viadygoty dygoty

April 17 2017

5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl