Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viazmora zmora
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina viazmora zmora
5326 bcbb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
8031 570a
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 01 2018

8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman vialeksandra leksandra
9208 4114 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadobby dobby
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaso-so so-so
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viaso-so so-so
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaso-so so-so
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki viaso-so so-so

June 26 2018

0030 e33d
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 24 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl