Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic vialilacwine lilacwine
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafascynacje fascynacje

September 15 2018

4094 49da 500
simon denis
Reposted frompeper peper viayouaresonaive youaresonaive
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viapredictableannie predictableannie

September 13 2018

8319 45a3 500
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadygoty dygoty

September 09 2018

4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaoxygenium oxygenium
Anonymous
Reposted fromfrubar frubar viavolldost volldost

September 08 2018

4989 6ca5 500
zostańcie w domach  (pl. Bohaterów Getta, Kraków, fot. @ciarka
Reposted fromciarka ciarka viapredictableannie predictableannie
0291 8e9b 500
7316 8f51 500

August 18 2018

9267 026d 500
@n_inghts Instagram
Reposted fromPoranny Poranny viapuszka puszka
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazmora zmora
7925 0ba8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viain-flagranti in-flagranti

August 17 2018

Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viain-flagranti in-flagranti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl