Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Reposted fromfriends friends vialaluna laluna
5901 1d39
7422 03af 500
Reposted fromwestwood westwood vianoisetales noisetales
Reposted fromnokturnal nokturnal vialissie lissie
8525 d385 500
Reposted fromoblivious oblivious vialissie lissie
The best kind of friend is one that makes you feel like a better version of yourself.
— R.K. Lilley, Breaking her

Czym jest miłość?

- Według matematyki: problemem

- Według historii: wojną

- Według chemii: reakcją

- Według sztuki: sercem

- Według mnie: Tobą.

— Znalezione, niestety nie znam autora.
0382 2381 500
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viayouaresonaive youaresonaive
9128 a4be 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viayouaresonaive youaresonaive
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viayouaresonaive youaresonaive

March 25 2017

W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaoll oll
2816 0d8a 500
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate
8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viaretaliate retaliate

March 23 2017

5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaso-so so-so
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viaadurowe adurowe

March 16 2017

  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viaoll oll
100%trueatthismoment
3008 0656 500

4shotsofvodka:

Miss Mathilde Townsend, 1907 (detail) by John Singer Sargent (American, 1856-1925)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl